Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi prorozwojowej doradczej – Opracowanie Biznes Planu rozwoju działalności przedsiębiorstwa Palarnia Kawy „La Kafo”, w ramach Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1 A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy)

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 - formularz ofertowy
Załącznik 2 - oświadczenie o braku powiązań
Załącznik 3 - oświadczenie